Projekty Sdružení obcí Vrbenska

Obnova prosperity obcí údolí řeky Opavy III.

Cílem projektu je obnova venkova prostřednictvím přípravy rozvojového záměru “Zpřístupnění údolí řeky Opavy”.

Předmětem projektu je zpracování návrhu opatření nutných k zajištění prostupnosti trasy v terénu – lávek přes řeku Opavu.
Konkrétně se jedná a polohopisné a výškopisné zaměření, zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro výstavbu dvou lávek a jednoho transbordéru přes řeku.

Termín realizace: 1.3.2012 – 31.12.2013
Náklady projektu dle žádosti: 920 000 Kč
Dotace dle žádosti: 496 800 Kč


Realizace projektu

Výzva k podání nabídky byla rozeslána v únoru 2013. Nejnižší nabídkovou cenu předložil Ing. Jan Hvorecký, se kterým byla dne 10.4.2013 podepsána smlouva o dílo.

Celkové náklady projektu dle skutečnosti: 247 000 Kč
Dotace dle skutečnosti: 133 000 Kč


Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.